E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Arsylwi ac Asesu
Technegau arsylwi ac asesu
Tudalen 3
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3  >
ARSYLWI AC ASESU

Mae dysgu sut mae arsylwi ac asesun effeithiol yn hynod o bwysig i weithwyr plant er mwyn iddynt:

fedru dehongli datblygiad plant

 • ddeall patrwm y datblygiad a dysgu am ddatblygiad normal plentyn
 • ddysgu pwysigrwydd cadw cofnodion manwl ar ddatblgyiad plant er mwyn cael tystiolaeth e.e. ar gyfer asesu os oes gan y plentyn anghenion arbennig ac os ywr plentyn yn mynd trwyr broses o gael datganiad, neu oherwydd bod y plentyn yn ymddwyn yn wahanol iawn ir arfer ac yn achosi pryder
 • eu defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer adrodd nl i rieni
 • cwrdd ag anghenion pob unigolyn a deall bod gan pob un or plant anghenion amrywiol
 • ddatblgyu arfer da
 • ddysgu am ddiddordebau plentyn / grŵp o blant
 • ddatblygu dealltwriaeth or dulliau amrywiol o arsylwi ac asesu
 • ddatblygu eu sgil o werthuso sylwadau
 • ehangu eu profiad au sgiliau proffesiynol
 • asesu yr hyn a gyflawnwyd gan yr unigolyn/ grŵp, a defnyddio hyn i gynllunio ar gyfer y cam nesaf
 • werthuso y ddarpariaeth sydd gan y lleoliad ar gyfer y plentyn / plant

Mae nifer o elfennau amrywiol y dylai gweithwyr plant eu hystyried pan yn arsylwi ac asesu plentyn:

 • y pwysigrwydd am gyfrinachedd
 • sicrhau eu bod yn rhannu gwybodaeth os yw arsylwad yn achosi pryder iddynt, ac arsylwi eto yn gyson er mwyn sicrhau barn deg
 • dylid bod yr arsylwadau yma yn sail ar gyfer gwaith pellach a fydd yn datblygur plentyn yn gyfannol
 • bod yr arsylwadaun wrthrychol e.e.heb ddangos ffafriaeth at un plentyn / grŵp o blant ac yn rhydd o deimladau personol
 • bod angen arsylwi ar bob agwedd o ddatblygiad plentyn e.e. corfforol, ieithyddol, deallusol, cymdeithasol ac emosiynol, er mwyn sicrhau darlun clir
 • bod angen defnyddior dull mwyaf pwrpasol o arsylwi ar gyfer sefyllfaoedd penodol e.e. sampl amser, sampl digwyddiad ayb