E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Terminoleg
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Terminoleg - A - E
Terminoleg - F - M
Terminoleg - N - T
Terminoleg - U - Y
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

< 1 2 3 4  >
TERMINOLEG - A - E

A

Arsylwi - Observe
cofnod o ymateb plentyn i weithgaredd neu sefyllfa. Defnyddir arsylwadau gan weithwyr proffesiynol i benderfynu ar faint y cynnydd ar anghenion

Asesu - Assess 
cyfateb perfformiad plentyn i raddfa safonol, gan fesur eu cyflawniadau neuu datblygiad yn erbyn siart datblygiad normal

Anghenion arbennig - Special Needs
plant syn dioddef o anableddau syn rhwystro eu datblygiad drwy ymyrryd thwf, neur ffordd y maer corff yn gweithredun normal, neu r gallu i ddysgu.

B

Bondio - Bonding
Creu ymlyniad a chlosrwydd perthynas gyda plentyn, boed hynny yn riant neu yn ofalydd plant

Bwydo - Feeding
Bydd y babi yn cychwyn ar fwyd rhwng 4 6 mis oed, yn hytrach na dibynnun llwyr ar laeth y fron neu llaeth potel

C

Cropian - Crawling
Yn l y siart datblygiad normal, dylai plentyn gychwyn cropian ryw dro ar l ei fod yn chwe mis oed (ni fydd pob plentyn yn dilyn y patrwm yma)

Cyfarpar - Equipment
Deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer hybu datblygiad cyfannol

Cyhyrau - Muscles
Bydd angen i blentyn hybu eu sgiliau motor mawr a sgiliau motor mn er mwyn datblygu y cyhyrau ar gyfer gweithgareddau corfforol e.e. rhedeg, ysgrifennu ayb

CH

Chwarae unigol - Solitary Play
Bydd plant yn chwaraen unigol rhwng 0 2 oed

Chwarae cydweithredol - Parallell Play
Bydd plant yn chwarae ochr yn ochr plant eraill yn 2 4 oed

Chwarae rl - Role Play
Pan mae plentyn yn defnyddior bocs gwisgo fyny neur tŷ bach twt i chwarae, a chreu cymeriad neu sefyllfa gan ddefnyddiou cof neuu dychymyg

D

Datblgyiad - Development
Y dull o feithrin sgiliau

Datganiad - Statement
Pan mae plentyn yn cael ei asesu er mwyn darganfod ar ba lefel mae ei anghenion dysgu annibynnol

Diddyfnu - Weaning
Y broses y mae plentyn yn mynd trwyddi wrth symud ymlaen o laeth y fron - potel i fwyd

Diet - Diet
Pwysigrwydd o sicrhau y bod plentyn yn cael diet iach a chytbwys

E

Edrychiad - Look
Y math cyntaf o gyfathrebu rhwng babi ai riant-gofalydd cyntaf

Emosiynau - Emotions
Maen bwysig bod plant yn cael y cyfle I ddatblgyu eu hemosiynau fel rhan ou datblygiad cyfannol

Etifedd genynnol - Hereditary Genes
Mae plant yn etifeddu nodweddion ac elfennau corfforol oddi wrth eu rhieni. Mae rhai plant hefyd yn etifeddu salwch neu anableddau yn yr un modd.