E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Datblygiad Plentyn Cysylltiadau
Y Wers - Y Meysysdd Datblygiad
Y Wers - Datblygiad Plentyn 0 - 8 Oed
Y Wers - Arsylwi ac Asesu
Y Wers - Damcaniaethwyr
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Cysylltiadau Page
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

 
CYSYLLTIADAU PAGE
 • www.polisiplant.org.uk
  Gwefan syn darparur wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgynghoriadau, y dogfennau, y ddeddfwriaeth ar trafodion diweddaraf syn effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru.

 • www.chwaraecymru.org.uk
  Gwefan elusen Chwarae cymru / Play wales, sydd yn rhoi cefnogaeth a chymorth ar gyfer pobl sydd yn gyfrifol neu yn poeni am unrhyw amgylchedd lle mae plant a phobl ifanc yn chwarae.

 • www.accac.org.uk
  Gwefan Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Llywodraeth Cynulliad Cymru, sydd yn cynnwys gwybodaeth am gwricwlwm, dysgu, datblygu, asesu a chymwysterau

 • www.plantyngyntaf.cymru.gov.uk
  Gwefan rhaglen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Rhoi Plant yn Gyntaf ai bwriad yw gweddnewid y modd y caiff gwasanaethau cymdeithasol i blant yng Nghymru eu rheoli au darparu.. Credir y dylid sicrhau bod plant mewn angen yn derbyn cymaint ag sydd bosibl o fanteision bywyd trwy gyfrwng cyfleoedd addysg, gofal iechyd a gofal cymdeithasol

 • www.ican.org.uk
  Gwefan syn edrych ar sut mae iaith/ cyfathrebu plant wedi datblygu trwy gwahanol feysydd o ddysgu a datblygiad yng Nghwricwlwm y Blynyddoedd Cynnar.

 • www.bbc.co.uk/cymru/gatyrysgol/a-z/
  Gwefan syn cynnig syniadau ar nifer o elfennau o ddatblygiad, addysg a dysgu e.e. sut mae rhoi cefnogaeth i blentyn, sut mae gweld y byd trwy eu llygaid nhw, sut mae annog eu diddordeb, sut mae adnabod os ywr plentyn yn cael anhawster r gwaith ayb

 • www.consumereducation.org.uk/education/cymraeg/cefnogaethdisgyblion/01.htm
  Gwefan syn edrych ar sut mae ysgolion yn ceisio sicrhau bod addysg pob plentyn yn datblygu yn bersonol, cymdeithasol, academaidd ac yn ysbrydol.

 • www.eysgoliach.org.uk
  Gwefan syn hybu iechyd i unrhyw un sydd eisiau iw hysgol neu feithrinfa fod yn lle hapus ac iach. Mae yna weithgareddau, deunyddiau a gwybodaeth perthnasol ar y safle we syn berthnasol i blant cyn ioed ysgol fyny hyd at disgyblion yn yr ysgol uwchradd

 • www.ruralwellbeing.org.uk
  Gwefan syn rhoi gwybodaeth ar Iechyd a Lles yng Nghefn Gwlad. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth o ansawdd ar ystod o faterion ym maes iechyd a lles

 • www.mym.co.uk
  Gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin. Nod Mudiad Ysgolion Meithrin yw rhoi cyfle i bob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru fanteisio ar brofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflawnir hyn trwy'r ddarpariaeth a geir yn y cylchoedd meithrin a cylchoedd Ti a Fi ledled Cymru .