E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Twristiaeth a Hamdden Effeithiau Twristiaeth
Y Wers - Effeithiau Twristiaeth
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

EFFEITHIAU TWRISTIAETH

Mae bron pob gweithgaredd yngl?n 'r diwydiant ymwelwyr yn cael effaith ar y cyrchfannau mae'r ymwelydd yn aros ynddyn nhw. Ystyr hyn ydy bod rhywyn ganlyniad i'r ardal yn sgl ymweliad pob un (effaith). Ffordd arall o'i ddweud e yw bod twristiaid (ymwelwyr) yn gadael eu hl ar ardaloedd maen nhw'n ymweld nhw (effeithiau). Gall yr effeithiau hyn fod yn llesol (pethau da) - sef, effeithiau cadarnhaol NEU yn andwyol pethau gwael - sef, effeithiau negyddol

I roi enghraifft: Gallai teulu sy ar wyliau yn eu car ac yn aros mewn gwesty gerllaw traeth olygu:

  • bod swyddi'n cael eu creu ar gyfer y bobl sy'n byw yn yr ardal
  • bod gwesty, neu le aros arall, yn cael incwm
  • bod yr ymwelwyr yn prynu nwyddau mewn marchnadoedd lleol
  • bod yr ymwelwyr yn mwynhau cerddoriaeth a dawnsio gwerin lleol
Byddai'r rhain yn effeithiau cadarnhaol.Serch hynny, fe allai teulu ar wyliau hefyd fod yn:
  • gadael sbwriel ar y traeth
  • defnyddio'r car mewn trefi glan mr ac ychwanegu at dagfeydd traffig
  • erdded gerllaw gwarchodfa natur a tharfu ar anifeiliaid ac adar
  • achosi llygredd aer trwy yrru i'r cyrchfan ac yn yr ardaloedd o'i gwmpas
Byddai'r rhain yn effeithiau negyddol ac andwyol