E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Cyfnod Sylfaen
Y Wers - Beth yw'r Cyfnod Sylfaen?
Y Wers - Y Saith Maes Dysgu
Y Wers - Damcaniaethwyr Cynnar
Y Wers - Yr Ystafelloedd Dysgu
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

CYFNOD SYLFAEN

Yn yr uned yma byddwn ni'n adeiladu ar ein dealltwriaeth o ddatblygiad plant a'r dull o weithredu'r Cyfnod Sylfaen, sef cwricwlwm statudol i blant 3 - 5 oed yn 2008, 5 - 6 oed yn 2009 a 6 - 7 oed yn 2010.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn gyfuniad o'r "Canlyniadau Dymunol ar gyfer Addysg Plant Dan Oedran Addysg Orfodol" sy'n gweithredu ar hyn o bryd, (Cwricwlwm y Blynyddoedd Cynnar - 3 - 5 oed) ac agweddau ar feysydd dysgu Cyfnod Allweddol Un y Cwricwlwm Cenedlaethol (5 - 7 oed).

Y gobaith yw sicrhau bod plant yn datblygu yn gyfannol trwy gyfrwng y meysydd yma ac yn caffael medrau gwybodaeth a dealltwriaeth newydd ac yn eu meithrin. Caiff y plant gyfle i ddysgu trwy chwarae a thrwy weithgareddau a fydd yn cwmpasu agweddau'r saith maes dysgu i gyd.

Fe fydd y cyfnod sylfaen yn:

  • gwricwlwm plentyn-ganolog, sy'n seiliedig ar chwarae;
  • hyrwyddo dysgu gweithredol trwy brofiadau
  • gwricwlwm ehangach, cyfannol, sy'n fwy perthnasol i'r plant
  • rhoi pwyslais ar gynnig cyfleoedd i blant i ddatblygu medrau a dealltwriaeth
  • anogaeth i'r plant i ddatrys problemau, arbrofi, ymchwilio ac ati
  • meithrin agweddau cadarnhaol ac yn meithrin hunan hyder a hunanbarch