E-Chelgais Topbar
Prif Ddewislen Iechyd a Gofal & Blynyddoedd Cynnar Diogelwch Plentyn
Y Wers - Diogelwch Plentyn
Y Wers - Deddfwriaeth
Astudiaeth Achos
Terminoleg
Cysylltiadau
Hunanasesiad
Canllawiau'r Athro

DIOGELWCH PLENTYN

Mae diogelu plentyn, sef cadw plentyn yn ddiogel a hybu'i les yn ran o swyddogaeth pawb sy'n rhiant, athro, goruchwyliwr plant a phob un sydd ‚ gofal o ddydd i ddydd am blentyn nes bydd e'n 18 mlwydd oed.

Mae diogelu plant rhag niwed a'u hamddiffyn yn ymrwymiad ar bawb sy'n rhoi gofal i blant, ynghyd ‚ cheisio atal achosion o gam-drin plant.

Mae lles plentyn yn fater pwysig tu hwnt, ac mae eisiau cofio hynny bob tro bydd rhywun yn gwarchod plentyn. Yn ogystal ‚ hynny, fe ddylid cofio bod gan blant eu hawliau - e.e. hawl i gael ei amddiffyn rhag ei gam-drin, boed wryw neu benyw,a beth bynnag, ei dras genhedlig, anabledd, rhywioldeb neu gredŲau;

Mae pedwar prif fath o gam-drin:

  • Camdrin corfforol
  • Camdrin emosiynol
  • Camdrin rhywiol
  • Esgeuluso

Mae pob un oír uchod yn medru achosi niwed aruthrol i blentyn, a hynny mewn sawl modd. Mae camdrin corfforol yn medru brifoír plentyn, ond mi all camdrin drwy ddefnyddio geiriau achosi'r un faint o boen ‚ thrais corfforol iír plentyn hwnnw. Mae cleisiau, crafiadau ag ati yn medru, weithiau, gwella'n eithaí cyflym, ond fe all geiriau creulon a chas achosi niwed seicolegol parhaol i blentyn.

Maeír pedwar math o gamdriniaeth yn medru effeithio ar blentyn mewn amryw o ffyrdd, e.e. anhapusrwydd, anawsterau dysgu, diffyg mewn datblygiad, problemau iechyd ayb, ac mewn achosion gwael iawn mi all y camdriniaeth beri i plentyn farw, fel yn achos Victoria Climbie.